Net even

iets meer

informatie

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Nog leuker met ouders

De Ontdekking kent een OuderVereniging (OV), deze houdt zich onder andere bezig met het betrekken van de ouders bij de school, het werven van ouders voor deelname aan ondersteunende activiteiten en het innen van de ouderbijdrage. Ouders zijn lid van de oudervereniging en betalen voor het lidmaatschap € 5,00 per gezin/per jaar. De vergaderingen van de OV zijn openbaar, de data worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

De notulen van de OV-vergaderingen staan op de website. Eén keer per jaar houdt de OV een algemene ledenvergadering. Het bestuur zal zich dan verantwoorden naar alle leden, onder andere over wat er met de ouderbijdrage is gebeurd.

Ouderbijdrage

Onze school kent een aantal kosten die niet worden vergoed door het Rijk of de Gemeente. Het gaat om activiteiten die aanvullend op het onderwijs zijn, zoals de activiteiten rondom kerst, Sinterklaas, de schoolreis en de kosten van het montessorimateriaal. De hoogte van de ouderbijdrage en de besteding daarvan wordt jaarlijks vastgesteld door de oudervereniging, in nauw overleg met de school.

Ter indicatie: de ouderbijdrage bedraagt ongeveer € 57,- per jaar (dit is exclusief schoolreisje van circa €30,50 en/of het schoolkamp van circa €85,00).

Het lidmaatschap van de oudervereniging geschiedt op vrijwillige basis. Wanneer u géén ouderbijdrage kunt betalen, dan kunt u met het bestuur van de oudervereniging of de schooldirectie in overleg treden over een eventuele betalings- of kwijtscheldingsregeling. Indien u de ouderbijdrage niet wilt/ kunt betalen, vernemen wij dit zo spoedig mogelijk aan het begin van het nieuwe schooljaar, zodat wij u geen betalingsherinneringen sturen. Let op: indien u geen lid wordt van de oudervereniging dan kunt u uw kind niet laten deelnemen aan extra activiteiten op school (zoals deelname aan Sinterklaas-, Kerst- en Paasactiviteiten). Dit heeft uiteraard niet de voorkeur van het schoolteam.

Voor leerlingen die na 1 januari, maar voor 1 april op onze school worden ingeschreven geldt een reductie van 40% voor het betreffende schooljaar. Daarna geldt voor het lopende schooljaar geen ouderbijdrage meer. Leerlingen die voor 1 februari de school verlaten krijgen op schriftelijk verzoek 50% van de jaarbijdrage terug. U kunt de ouderbijdrage voldoen door het afgeven van een machtiging (dit heeft onze voorkeur), of door het geld over te maken op rekeningnummer nl23RABO10.92.86.340 t.n.v. Oudervereniging Montessorischool Nunspeet.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:

  • Jan van der Weide (voorzitter)
  • Leonie Scholtz (secretaris )
  • Maaike Noppen (penningmeester)
  • Sanne Vooijs

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke raad binnen iedere school, die het overleg tussen de verschillende geledingen en het bevoegd gezag op gang brengt en houdt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid, en bestaat op onze school uit twee ouders, en één leerkracht en directeur. De notulen van de vergaderingen staan op de website. De vergaderingen kunnen door elke ouder bijgewoond worden. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd in een reglement dat opvraagbaar is bij de directie. Daarnaast is er ook nog een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin de scholen ondergebracht bij PROO een afvaardiging hebben. Uit iedere MR van de PROO scholen zitten hierin afgevaardigden (een ouder en een leerkracht).

Teamgeleding

  • Erik Vis (directie)
  • Caroline de Rek (notulist)

Oudergeleding

  • Gerrard Vinke (voorzitter) email:  gerrardvinke@gmail.com
  • Stephanie van den Dool

Activiteiten Commissie

Naast de MR functioneert er ook een Activiteiten Commissie (AC) op school.

Deze commissie vervult een belangrijke rol binnen onze school en zij maakt deel uit van de Oudervereniging (OV). De leden van de AC assisteren onder andere bij allerlei schoolse activiteiten, zoals het Kerst-, Paas,- en Sinterklaasfeest.

Ga terug naar pagina informatie

School video